Prijímatelia sociálnej služby v DD Detva platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením Mesta Detva č. 12/2012 o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Úplné znenie tohto VZN nájdete TU:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :

IV. stupeň                                  1,40 € na deň

 

 

 

 

 

 

V. stupeň                                   1,70 € na deň

VI. stupeň                                  2,00 € na deň

 

 

 

 

 

 

2. Stravovanie: 

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby vrátane režijných nákladov je 4,70 €.  Príjimateľom sociálnej služby, ktorým sa poskytuje diétna, alebo diabetická strava je denná úhrada 5,86 € 

3. Ubytovanie: 

a/ Ak užíva izbu jeden prijímateľ sociálnej služby , celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 1,252 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 1,020 € na deň za obytnú miestnosť. 

b/ Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,40 €  v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním.

4. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, užívanie elektrospotrebičov:

Úhrada za pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva,užívanie elektrospotrebičov sa stanovuje na 1,00 € na deň na prijímateľa sociálnej služby.Užívaním elektrospotrebičov sa rozumie používanie individuálnych a spoločných elektrických spotrebičov.

Mesačná úhrada prijímateľa sociálnej služby sa pohybuje od 348 € do 430 € za poskytované sociálne služby.