Prijímatelia sociálnej služby v DD Detva platia za poskytované sociálne služby v súlade s Všeobecným záväzným nariadením Mesta Detva č. 12/2012 o poskytovaní  sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. Úplné znenie tohto VZN nájdete TU:

 

1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti, určeného v posudku o odkázanosti na sociálnu službu :

Pre celoročnú pobytovú formu sa stanovuje pri výpočte výšky úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby  paušálne  v sume podľa 30 dňového kalendárneho mesiaca počas celého roka.

IV. stupeň                                  1,40 € na deň                      42 €/ mesiac (paušál)

 

 

 

 

 

 

V. stupeň                                   1,70 € na deň                      51 €/ mesiac (paušál)

VI. stupeň                                  2,00 € na deň                     60 € / mesiac (paušál)

 

 

 

 

 

 

2. Stravovanie: 

Denná úhrada za stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby vrátane režijných nákladov je 5,10 €.  Príjimateľom sociálnej služby, ktorým sa poskytuje diétna, alebo diabetická strava je denná úhrada 6,30 € 

3. Ubytovanie: 

a/ Ak užíva izbu jeden prijímateľ sociálnej služby , celková úhrada na deň za obytnú miestnosť sa zvyšuje o 1,252 €, ak dvaja, celková úhrada sa zvyšuje o 1,020 € na deň za obytnú miestnosť. 

b/ Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,40 €  v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a vecné plnenia spojené s bývaním.

c/ Pre celoročnú pobytovú formu sa stanovuje pri výpočte výšky úhrady za ubytovanie a vecné plnenie spojené s ubytovaním  paušálne  v sume podľa 30 dňového kalendárneho mesiaca počas celého roka.

4. Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, užívanie elektrospotrebičov:

Pre celoročnú pobytovú formu sa stanovuje pri výpočte výšky úhrady za pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, užívanie elektrospotrebičov paušálne  v sume podľa 30 dňového kalendárneho mesiaca počas celého roka.

1,50 € / deň             45 € / mesiac (paušál).

Užívaním elektrospotrebičov sa rozumie používanie individuálnych a spoločných elektrických spotrebičov.

Mesačná úhrada prijímateľa sociálnej služby sa pohybuje od 375 € do 459,10 € za poskytované sociálne služby.