Sociálni pracovníci a vedúca sociálno-zdravotného úseku, záujemcov o sociálnu službu, prijímateľov sociálnej služby a ich rodine a iným osobám poskytujú komplexné, dostupné, zrozumiteľné a pravdivé informácie o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby o druhoch, formách a spôsoboch poskytovania sociálnej služby.  Informácie  osobného charakteru sú podávané vhodným, dostupným a zrozumiteľným spôsobom, podľa  individuálnych potrieb.

Informácie sú podávané: 

- počas pracovných dní v čase od 700 do 1530 hod.,

- v kancelárii sociálnych pracovníkov a v kancelárii vedúcej sociálno-zdravotného úseku v prípade potreby telefonicky  na tel. čísle 045/3700244, 0917050740  (vedúca sociálno -zdravotného úseku 045/3700245) alebo e-mailom a listovou komunikáciou.

Sociálni pracovníci a vedúca sociálno-zdravotného úseku:

-          môžu poskytovať informácie aj v atypických podmienkach (sociálne šetrenie v rodine žiadateľa pred nástupom do DD Detva a pod.).

-          informujú o sociálnych činnostiach.

O zdravotnom stave prijímateľov sociálnej služby sú oprávnení podávať informácie len vedúca sociálno - zdravotného úseku a zdravotné sestry, a to každý deň  v čase: od 7,oo hod. do  18,00 hod.  v kancelárii vedúcej sociálno- zdravotného úseku a na ošetrovni, prípadne listovou, e - mailovou a  telefnockou komunikáciou (045/3700245,246, 0907872211).

V Domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov TU:

Základné služby

Odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ošetrovateľská starostlivosť

 

 

Obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie,

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti:

- osobné vybavenie

- úschova cenných vecí

- záujmová činnosť

- zastupovanie v úradnom styku

- zabezpečovanie zdravotníckych pomôcok a liekov

 

Doplnkové služby

- nakupovanie

- sprostredkovanie kaderníckych a pedikérskych služieb

- zabezpečovanie duchovných potrieb

- doprovod prijímateľov sociálnej služby autom, sanitkou na lekárske vyšetrenia

- sprievod prijímateľa sociálnych služieb pri využívaní bežne dostupných verejných služieb v komunite

 O obyvateľov zariadenia sa stará 24 zamestnancov.

 

Zdravotná starostlivosť

1. Zdravotnú starostlivosť DD Detva poskytuje lekár, ktorý navštevuje zariadenie podľa potreby prijímateľov sociálnej služby.

2. Ošetrovateľskú a nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť poskytuje personál zdravotného úseku. DD Detva navštevuje podľa potreby  psychiater.

3. Keď je prijímateľ sociálnej služby na  dovolenke alebo je  hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení, zachová sa mu miesto  v DD Detva až do jeho návratu.

Domov dochodcov Detva

 

Ubytovanie

Domov dôchodcov má 48 lôžok, ktoré sa nachádzajú v 16 bunkách. V každej bunke je jedna 1-posteľová, jedna 2-posteľová izba a kúpeľňa s WC a umývadlom so zabudovanou sprchou. Izby sú na 1. a 2. poschodí, domov má výťah. Jednoposteľová izba má veľkosť 8,40 m² a dvojposteľová izba má rozlohu 13,95 m². V každej izbe je okrem postele uzamykateľná skriňa, nočný stolík, nočná lampa, dve poličky, stôl a stoličky. Podlaha je pokrytá linoleom s umývateľným povrchom.

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

Stravovanie

Stravovanie sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby  v jedálni. Strava sa podávatri trikrát denne v dvoch smenách. Časový rozvrh podávania stravy: 

Raňajky  od 800 - 845 hod.

Obed     od 1130 - 1230 hod.

Večera   od 1630 - 1700 hod.

 

Desiata a olovrant sú prídavky k hlavnému jedlu. K diabetickej strave sa pridáva aj druhá večera. Strava sa poskytuje: racionálna a diabetická (na základe odporúčania diabetologického lekára), prípadne ďalšie diéty, ktoré určí lekár. Ak prijímatelia sociálnej služby  majú problémy pri žuvaní, na požiadanie sa im jedlá mixujú. Prijímatelia sociálnej služby, ktorí z dôvodu imobility nemôžu prísť do jedálne, sa strava podáva na izbách a pomáha im zdravotný personál. Prijímateľov sociálnejslužby v jedálni obsluhuje zdravotný personál. 

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

 

Spoločenská miestnosť

 

 

Duchovná činnosť

Duchovná činnosťsa poskytuje v kaplnke, ktorá je súčasťou Domova dôchodcov. Každý týždeň je v kaplnke katolícka svätá omša a pred prvým piatkom v mesiaci sa koná aj sv. spoveď. V domove dôchodcov sa každý mesiac konajú bohoslužby evanjelickej cirkvi a.v.

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

Okrem potrieb týkajúcich sa stravovania, ubytovania a ďalších odborných činností je prijímateľom sociálnej služby zabezpečovaná aj sociálna starostlivosť zahŕňajúca aj záujmovú a kultúrnu činnosť. V rámci individuálnych plánov  osobnosti sa sociálni pracovníci snažia o individuálny prístup ku každému prijímateľovi sociálnej služby a o maximálne možné udržanie jeho schopností.  

Pobyt prijímateľov sociálnej služby mimo DD Detva

1. Vychádzky prijímateľov sociálnej služby nie sú obmedzené pokiaľ tak neurobí lekár zo zdravotťných dôvodov prijímateľa sociálnej služby.

2. Prerušenie starostlivosti /dovolenka/   požiada prijímateľ sociálnej služby zamestnancov sociálno - zdravotného úseku. Prijímateľ sociálnej služby má nárok na prerušenie poskytovania sociálnych služieb /dovolenku/ v rozsahu 28 dní za kalendárny rok. Do tohto rozsahu sa nezapočítavajú hospitalizácie v zdravotníckom zariadeni a kupeľná liečba.